You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan


Xin đọc kỹ bản thoả thuận này. Bạn phải thoả thuận những điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng những
dịch vụ do Pst14-3.com cung cấp. Việc sử dụng này cuả bạn với Pst14-3.com bị chi phối bởi tất cả những điều
khoản, điều kiện và thông tri ghi trong bản thoả thuận này.
SỬ DỤNG NHỮNG DỊCH VỤ
Pst14-3.com có thể có những quảng cáo, dịch vụ điện thư, trang mạng cá nhân, tuyển tập hình ảnh, hay những nơi
chốn ghi chép thông điệp có mục đích giúp bạn giao lưu với người khác. Khi sử dụng Pst14-3.com, bạn thoả thuận
những chủ trương chính sách sau đây:
Bạn thoả thuận dùng những dịch vụ chỉ để  đăng, gởi và nhận những thông điệp và chất liệu thích hợp. Bạn phải
thoả thuận rằng, khi sử dụng dịch vụ, bạn bị nghiêm cấm làm những việc dưới đây:

1.        Không được biến đổi, sao chép, phân phối, chuyển tải, phô diễn, biến chế, tái tạo, ấn hành, trình lấy tác
quyền, mô phỏng, chuyển nhượng hay bán lại bất cứ những thông tin nào, dịch vụ nào do Pst14-3.com cung cấp,
cho những mục đích thương mại.
2.        Không được hăm doạ, phỉ báng, hành hạ, xách nhiễu, rình rập hay hành động nào khác mà vi phạm quyền
pháp qui cuả người khác.
3.        Không được ấn hành, đăng tải, tải lên mạng, phân phát hay phổ biến tất cả những gì là đề mục, danh tánh,
chất liệu hay thông tin, khi chúng có tính chất không thích hợp, tục tĩu, ô uế, xúc phạm, thô bỉ, dâm ô, bôi nhọ, công
xúc, có hại, hù doạ, ác ý, hay xâm phạm đời tư người khác, thù hận, vì lý do nòi giống hay sắc tộc, hay bất cứ lý do
nào không nên hay bị luật pháp cấm.
4.        Không được đang tải, tải lên mạng những tài liệu khiêu dâm, hay bất cứ tư liệu nào xuất phát từ kỳ thị dòng
giống, sắc tộc, tôn giáo hay khuynh hướng chính trị.
5.        Không được đăng tải hay quảng cáo những thứ sau đây : vũ khí, chất nổ, đạn dược, những vật đánh cắp,
hay bất cứ  những thứ nào bất hợp pháp mà luật pháp nghiêm cấm.

Pst14-3.com không theo dò bất cứ thành viên sử dụng nào. Tuy nhiên, Pst14-3.com dành quyền xem xét các tài liệu
đăng trên mạng cuả mình, và xoá bỏ những tài liệu đó bằng quyền cuả mình mà thôi. Pst14-3.com dành quyền
khước từ hay chấm dứt dịch vụ cho ngươì sử dụng bất kỳ lúc nào người sử dụng có hành động vi phạm những điều
lệ sử dụng, hay nếu cần, bảo vệ những quyền pháp qui cuả chúng tôi, hay nếu những thông tin có liên quan đến
hành vi hãm hại, đã xẩy ra hay mới hăm doạ làm, tác hại đến an ninh an toàn cuả người sử dụng Pst14-3.com, cuả
website này, hay cuả công chúng.
Pst14-3.com luôn luôn dành quyền tiết lộ bất cứ thông tin nào mà Pst14-3.com cảm thấy cần thiết để thoả mãn bất
cứ luật lệ hay qui định pháp lý hiện hành, hay theo yêu cầu cuả chính phủ, hay viết lại bài đăng hoặc từ chối đăng
hay cứ xoá bỏ những thông tin hay tài liệu , xoá bỏ toàn bộ hay cục bộ, cũng hoàn toàn là quyền cuả Pst14-3.com.
Pst14-3.com không điều khiển hay yểm trợ những nội dung, lời lẽ hay thông tin trình bày trên mạng, nên Pst14-3.
com không chịu bất cứ trách nhiệm nào xuất phát từ việc tham gia cuả các bạn trong dịch vụ giao lưu này, giưã bạn
và những người sử dụng khác.

Bạn hiểu và thoả thuận rằng Pst14-3.com hoạt động như nguyên trạng và có sao như vậy. Pst14-3.com không chịu
trách nhiệm về những bảo đảm tính chính xác, chất lượng, danh mục, tính thích hợp, hay tiêu chuẩn hàng hoá.
Pst14-3.com không chịu liên đới trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả, hay
trách nhiệm về những diễn biến xảy ra ngoài tầm kiểm soát trực tiếp cuả chúng tôi.

CHẤM DỨT HAY GIỚI HẠN BỚT SỬ DỤNG TRƯƠNG MỤC
Pst14-3.com dành quyền, và tuỳ tiện, khước từ hay chấm dứt những dịch vụ mà Pst14-3.com cung cấp vào bất cứ
lúc nào, mà không cần báo trước.
TU CHỈNH ĐIỀU LỆ
Pst14-3.com dành quyền thay đổi hay cập nhật từng lúc những điều khoản điều kiên va thông tri liên quan đến
những dịch vụ mà Pst14-3.com cung cấp. Các bạn có trách nhiệm phải thường xuyên xem xét lại những điều khoản
và điều kiện này, cũng như những điều khoản thêm vào, như đăng tải trên mạng này. Khi tiếp tục sử dụng Pst14-3.
com và những dịch vụ nó cung cấp, bạn đã thoả thuận tất cả những điều khoản điều kiện và thông tri cuả nó.
THAY ĐỔI HAY CẬP NHẬT WEBSITE
Pst14-3.com dành quyền thay đổi hay cập nhật website này mà không cần báo trước.
V ới mục đích cung cấp những thông tin tốt nhất cho các bạn. Vì vậy website co thể thỉnh thoảng cần chúng tôi cập
nhật mà không thông báo trước.
Copyright © 2010 pst14-3.com All rights reserved