You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Số thứ
tự
HỌ TÊN
SỐ PST
Địa chỉ trước lúc rời trại
Nơi ở hiện nay
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Phạm Bá Trực
Nguyễn Đức trung
La ái Minh
La Ái Vân
La Ái Nhân
Trần Hồng
Trần Ngô Kiên
Nguyễn Văn Mong
Huỳnh Văn Tùng
Hà Đại Hải
Huỳnh Công Nhẫn
Huỳnh Minh Tin
Huỳnh Minh Thảo
Huỳnh Minh Trí
Hà Văn Đức
Phó An Đức
Vũ Xuân Thành
Tôn Thị Minh Hảo
Huỳnh Văn Bo
Lương Kim Hoa
Nguyễn Hữu Mai Hân
Nguyễn Hữu Minh
Nguyễn Văn Thuật
Nguyễn Thị Kim Quang
Phạm Chí Ngay
Hồ Bảo Luân
Nguyễn Thị Muôn
Lê Văn Trưởng
Trần Khiêm Từ
Huỳnh Kỳ Sương
Huỳnh Kỳ Anh Vũ
Huỳnh Kỳ Anh Dũng
Lim Ngọc Hùng
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Hữu Lợi
Lê Thị Pha
Nguyễn Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Nguyễn Hữu Nguyên
Nguyễn Thị Mỹ Loan
Nguyễn Thị Mỹ Phúc
Nguyễn Thị Mỹ Thọ
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Đinh Thanh Hoàng
Trần Văn Duoc
Lê Thị Ngọc
Phạm Nhơn
Trần V. Danh
Trương Vĩnh Lạc
Trần Thị Vân
Trần Hữu Thanh
Hoàng Xuân Diệu
Nguyễn Thị Xuân Hoa
Nguyễn Thị Xuân Hiếu
Lê Kim Oanh
Trần Kim Sang
Lê Quang Thế
Phạm Thúy Hồng
Quang Phiếm
Thạch Chẳng
Từ Thanh Hòa
Nguyễn Văn Bang
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Duy Thanh
Nguyễn Vũ Hải Triều
Nguyễn Duy Lân
Nguyễn Lưu Cầu
Nguyễn Thy Tùng
Vũ Thị Thanh Thủy
Vũ Thị Thanh Trang
3280
3481
3809
3809
3809
4060
4090
4298
4672
5103
5313
5313
5314
5315
5835
6124
6142
6175
6277
6568
6568
6568
6711
6762
7144
7160
7192
7206
7245
7345
7345
7345
7353
7489
7499
7499
7499
7499
7499
7499
7499
7499
7500
7560
7632
7633
7655
7812
8107
8131
8167
8325
8426
8427
8430
8642
8654
9111
9213
10234
10425
10494
11026
11026
11026
11083
sẽ cập nhật
sẽ cập nhật
L8-Panatnikhom

A5-C7 Sikiew
B1-2-Sikiew
B3-4 Sikiew
B7-Sikiew

Sikiew


Sikiew


B5-7 Sikiew
B3-4-Sikiew ( café Đức-Bích)
A5-C7 Sikiew

A5-C7 Sikiew
A5-C7 Sikiew
A5-C7 Sikiew
C12-Sikiew

A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew
A5-B7/Sikiew

B3-4- Sikiew
B5-7 Sikiew
B7-Sikiew
C5-Sikiew
B3-4 Sikiew
B5-Sikiew


C7-Sikiew
C7-SikiewPanatnikhom-Sikiew
B7-Sikiew
C8-Sikiew
San Fernando, CA, USA
Sai gòn, Việt Nam
San jose, CA, USA
San jose, CA, USA
San jose, CA, USA
genève, Switzerland
Virginia, USA
Saigon, Vnam
San José, CA, USA
Việt nam
Bình Dương, Việt Nam
Sài gòn, Việt nam
Bình Dương, Việt Nam
Bình Dương, Việt Nam
Holland
massachussett, USA

Việt nam
Việt nam
USA
France
Béziers, France
USA
Florida,USA

Texas, USA
Canada
USA
Toronto, Canada
Florida,USA
Florida,USA
Florida,USA
Trà Vinh, Việt Nam

Southern California, USA
Southern California, USA
Southern California, USA
Southern California, USA
Southern California, USA
Southern California, USA
Southern California, USA
Southern California, USA
Southern California, USA

Virginia, USA
Australia
Atlanta, Georgia, USA
San Jose, CA,USA
Boston, MA, USA
Denver, Colorado, USA


Greenborough, NC, USA
Sai gòn, Việt Nam

Southern California, USA
Long xuyên-an giang-Việt nam
USA

massachussett, USA
massachussett, USA

thủ đức VN
USA
Thủ Đức-VN
Virginia, USA
Bình Thạnh, Việt Nam
Iowa, USA
Southern California, USA
Trang:  1   2    3   4