You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Số thứ
tự
HỌ TÊN
SỐ PST
Địa chỉ trước lúc rời trại
Nơi ở hiện nay
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Thạch Huyên
Thạch Sanh
Thạch thị Thum
Thạch Dua
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thôi Tô
Hà Sú Há
Phạm Bá Hải
Nguyễn Ngọc Quang
Tô Đăng Phương
Tô Đăng Cao
Tô Đăng Thanh
Tô Đăng Triều
Phan Khắc Trai
Thạch Ngọc Sinh
Nguyễn Văn Lời
Lê Hùng Phong
Võ Thị Kim Chi
Võ Thị Kim Hương
Lê Tín
Dương Văn Lập
Dương Văn Cường
Dương Văn Dũng
Dương Thị Hồng
Dương Văn Hân
Trần Văn Dũng
Đinh Xuân Oánh
Nguyễn Minh Tuyền
Nguyễn Văn Bữu
Nguyễn Ngọc Diễm
Phan Như Phước
Phạm Thành Cang
Trần Cầu
Trần Đức Nhã
Nguyễn Xuân Thắng

94195388
5388
5388
5388
5388
C29-32 "O" panatnikhom
A5-C7 Sikiew
A5-C7 Sikiew
A5-C7 Sikiew
A5-C7 Sikiew
A5-C7 Sikiew
C29-32 "O" panatnikhom
C29-32 "O" panatnikhom
C29-32 "O" panatnikhom
C29-32 "O" panatnikhom
C29-32 "O" panatnikhom

C7-Sikiew
B7-Sikiew
C10-Sikiew
C7-Sikiew

Tra Cu, Tra Vinh

Anaheim, California, USA


Hóc môn, Sài gòn, Việt nam
Đồng nai, Việt nam
Toronto, CanadaSidney,Australia
Australia
Việt nam
Việt nam
Gò vấp, Sài gòn, Việt nam


Westminster, California,USA

San diego, California,USA
San diego, California,USA
San diego, California,USA
San diego, California,USA
Việt Nam

Westminster, California,USA
Việt Nam
Việt Nam
San jose, California,USA

Việt Nam
Sài gòn, Việt nam
Sai gòn, Việt Nam
Trang:  1   2    3    4