You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Copyright © 2010 pst14-3.com All rights reserved
 
Xin vui lòng ghi-danh để trở thành Thành-viên
trước khi đăng-nhập vào Diễn-đàn này
Xin cám ơn